Základné informácie o projekte:

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu výrazne prispieť k riešeniu sociálno-ekonomických zmien predstavujúcich kľúčové problémy, ktorým bude Európa čeliť do konca tohto desaťročia, a podporiť napĺňanie Európskeho politického programu pre rast, zamestnanosť, rovnosť a sociálne začlenenie.

VŠEOBECNÝ CIEĽ PROGRAMU

Program Erasmus+ prispieva k dosiahnutiu:

  • cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a
  • cieľov stratégie Európa 2020 vrátane hlavného cieľa v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy (ET 2020) vrátane príslušných referenčných hodnôt, udržateľného rozvoja partnerských krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
  • celkových cieľov obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010-2018),
  • cieľa rozvoja európskeho rozmeru v športe, najmä masového športu, v súlade s pracovným plánom Únie pre šport,
  • podpory európskych hodnôt v súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii.

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU

Na dosiahnutie stanovených cieľov sa v rámci programu Erasmus+ vykonávajú akcie, ktorých účastníkmi môžu byť aj základné školy
• Kľúčová akcia 1 – Mobilita zamestnancov
Táto kľúčová akcia podporuje:
mobilitu učiacich sa a zamestnancov: príležitosti pre študentov, učňov, mladých ľudí a dobrovoľníkov, a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine,
• Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Táto kľúčová akcia podporuje:
nadnárodné strategické partnerstvá, ktorých cieľom je vytvárať iniciatívy zamerané na jednu alebo viacero oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a podporovať inovácie, výmenu skúseností a odborných znalostí medzi rôznymi typmi organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, odbornej príprave a mládeži alebo pôsobia v iných súvisiacich oblastiach; je možná podpora určitých mobilitných aktivít, pokiaľ prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu.